กรอกข้อมูลในแบบสอบถาม
1. รายได้ต่อเดือน (บาท)
2. ภาระค่าใช้จ่ายต่อเดือน (บาท)
3. งบประมาณในการซื้อ (บาท)
4. แผนการซื้อที่อยู่อาศัยของท่าน อยู่ในช่วงเวลาใด
5. ท่านยินดีให้บริษัทฯเก็บข้อมูล และใช้ข้อมูลในการสื่อสารรายละเอียดโครงการ และมอบสิทธิพิเศษแก่ท่านหรือไม่